YÖNETİM
   Yönetim
   Genel Merkez
   İl Yönetimi
   Okul Temsilcileri
   İlçe Temsilcileri
   İlçe Temsilciliği Yönetim Kurulu

  DERNEĞİMİZ
   Hesap Numaramız
   Öğ-Der Tanıtım Filmi
   Niçin Öğ-Der?
   Kurucular
   Tüzük
   Üyelik Kaydı
   Şuur nedir?
   Basında Öğ-Der

  YÖNETMELİKLER
   Sınavlarda görev alanlarla ilgili yönetmelik.
   Sınıf Geçme ve Sınav yönetmeliği
   Yaygın Eğitim Kurumları
   Orta Öğretim Kurumları
   Eğitim Müfettişleri
   Atama ve Yer Değiştirme
   Okul Aile Birliği
   Özel Eğitim kurumları
   Atama ve Yer Değiştirme
   İlköğretim Kurumları

  EĞİTİM
   Anne-Baba Eğitimi
   Öğretmen Eğitimi
   Gençliğin Eğitimi
   Çocuk Eğitimi
   Kişisel Gelişim

  MEDYA
   Gazete Manşetleri
   Fotoğraf Galerisi
   Videolar

  ÖĞRETMENLER
   Tarih Dersi Dökümanları
   Peygamberimizin Eğitim Metodu
   İslamın İlk Öğretmenleri
   Erzurum'un Alimleri
   Eğitim Dökümanları
   Öğretmen Notları

  EĞİTİMİN SORUNLARI VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİMİZ
   Çözüm Önerilerimiz
   Eğitim sorunları

  SOSYAL KULÜP DOSYALARI
   Beden Eğitimi
   TARİH

  ZÜMRE TOPLANTILARI
   SEÇMELİ DERSLER
   TÜRKÇE
   BİYOLOJİ
   FİZİK ZÜMRE TOPLANTISI
   FELSEFE GRUBU ZÜMRE TOPLANTISI
   İngilizce
   MATEMATİK ZÜMRE TOPLANTILARI
   EDEBİYAT ZÜMRE TOPLANTILARI
   COĞRAFYA ZÜMRE TOPLANTILARI
   TARİH ZÜMRE TOPLANTILARI
   BEDEN EĞİTİMİ

  YAZILI SINAV SORULARI
   DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ
   İLKOKUL 4. SINIF YAZILAR
   Türkçe
   Arapça
   Kuran-ı Kerim
   Temel Dini Bilgiler
   Hz Muhammedin Hayatı
   Tarih

  SINAVLAR
   Tarih Testleri
   KPSS NOTLARI
   Şube Müdürlüğü Sınavı
   OSYM 2013 Sınav Takvimi
   2011 LYS Erzurum lise Başarı
   DGS SORU VE CEVAPLARI
   ALES Soru ve Cevapları
   LYS Soru ve Cevapları
   YGS Soru ve Cevapları
   SBS Soru ve Cevapları

  YILLIK PLANLAR
   FELSEFE GRUBU
   SEÇMELİ DERSLER
   FİZİK
   BEDEN EĞİTİMİ
   Din kültürü ve Ahlak Bilgisi
   TARİH DERSİ

  İLAHİLER VE EZGİLER
   Esma'ül Hüsna-Allah(cc)'ın Güzel İsimleri
   Dua Dinle
   Çocuk İlahileri
   İLAHİ DİNLE
   D.Ali Erzincanlı

  ÖRNEK HAYATLAR
   İmam-ı Buhari
   İmamı Maturidi
   İmam-ı Rabbani
   Abdulkadir Geylani
   Merkez Efendi
   İmam-ı Azam Ebu Hanife
   Şahı Nakşibendi
   Prof.Dr Necmeddin Erbakan
   Mehmet Akif Ersoy
   Necip Fazıl Kısakürek
   Bediüüzaman Said-i Nursi(ks)
   Süleyman Hilmi Tunahan (ks)

  OSMANLICA DERSLERİ
   Osmanlıca Öğrenmeye Giriş

  SÜRELER DİNLE
   Fetih Süresi
   Mülk Süresi
   Nebe Süresi
   Yasin Süresi

  HELAL GIDA BİLİNCİ
   Katkı Maddeleri
   UZMAN GÖRÜŞLERİ

HZ.MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 1. KANAAT DÖNEMİ SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI
4665 defa okundu.
……………………………………………… LİSESİ
2013 - 2014 EĞİTİM - ÖĞRETİM YILI
HZ.MUHAMMED’İN HAYATI DERSİ 1. KANAAT DÖNEMİ
SENE BAŞI ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı No

: 1

Toplantının Öğretim Yılı

: 2013 – 2014

Toplantının Dönemi

: 1. Dönem

Toplantının Tarihi ve yeri

: 21.09.2013 Saat: 12.30 -  Öğretmenler Odası

Toplantının Başkanı

: …………………….…… ( Müdür Yrd / Branş Öğretmeni)

Toplantıya Katılanlar

: …………….. , ………… (Ders Öğretmenleri)

                                                          


GÜNDEM MADDELERİ

1.     Açılış ve yoklama.

2.     1739 / 2842Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunuphatırlanması

3.     Türk Milli Eğitiminin amaçlarınıntespiti.

4.     MEB Talimve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.08.2012 Tarih ve 124 sayılı KurulKararı’nın Okunması.

5.     Hz.Muhammed’in Hayatı  Dersi (9 – 12 .Sınıflar) Öğretim Programınınİncelenmesi.

6.     Hz.Muhammed’in Hayatı  Dersinin Genel Amaçlarının Belirtilmesi

7.     Dersin uygulanmasına İlişkin İlke veAçıklamaların Okunması

8.     Hz.Muhammed’in Hayatı  Dersi (9 – 12 .Sınıflar) Dersi Programı Üniteve Konularının İncelenmesi

9. Çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günlerintesbit edilmesi.

10. ÖğretimProgramına Göre Öğrenme Alanları ve Üniteleri ile Yıllık ve Günlük planlarınderslere nasıl yansıtılacağının tespiti

11. Yazılısınavlarda sorulacak soruların nitelikleri, adetleri ve zamanlarının tespiti

12.  Dilek vetemenniler

 

GÜNDEM MADDELERİ

 

1. Açılış ve yoklama:

Toplantı zümrebaşkanı ……………………………………………………….. tarafından başarı dilekleriyle açıldı. Yapılanyoklama sonucunda zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır bulunduğu görüldü.Yazman olarak ise ………………………….……………………….. seçildi. 

 

2.1739 / 2842 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun 2. 10. ve 43. Maddelerinin okunuphatırlanması:

Genelve özel amaçlar bakımından 1739 sayılı Milli Eğitim Temel kanununun ilgilimaddeleri zümre başkanı ………..………………………………….. tarafından okunarak açıklandı.
           Bu kanuna göre ilköğretim;6-14 yaşlarındaki çocukların eğitim ve öğretimini kapsar.  İlköğretim kız ve erkek bütün vatandaşlariçin zorunludur ve devlet okullarında parasızdır.

         Madde 2- Türk Milli Eğitiminin genel amacı,Türk Milletinin bütün fertlerini,

        1. Atatürk inkılap ve ilkelerine veAnayasada ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğine bağlı; Türk Milletininmilli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan vegeliştiren; ailesini,vatanını,milletini seven ve daima yüceltmeye çalışan;insanhaklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temel ilkelere dayanan demokratik,laikve sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarınıbilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek;

         2.Beden, zihin, ahlak, ruh ve duygu bakımlarından dengeli ve sağlıklı şekildegelişmiş bir kişiliğe ve karaktere, hür ve bilimsel düşünme gücüne, geniş birdünya görüşüne sahip,insan haklarına saygılı,kişilik ve teşebbüse değer verentopluma karşı sorumluluk duyan;yapıcı,yaratıcı ve verimli kişiler olarakyetiştirmek;

         3.İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirerek gerekli bilgi, beceri,davranışlar ve birlikte iş görme alışkanlığı kazandırmak suretiyle hayatahazırlamak ve onların, kendilerini mutlu kılacak ve toplumun mutluluğunakatkıda bulunacak bir meslek sahibi olmalarını sağlamak;

         Böylece, bir yandan Türkvatandaşlarının ve Türk toplumunun refah ve mutluluğunu arttırmak; öte yandanmilli birlik ve bütünlük içinde iktisadi, sosyal ve kültürel kalkınmayıdesteklemek ve hızlandırmak ve nihayet Türk Milletini çağdaş uygarlığın yapıcı,yaratıcı seçkin bir ortağı yapmaktır.

        Madde10-Eğitim sistemimizin her derece ve her türü ile ilgili dersprogramlarının hazırlanıp uygulanmasında ve her türlü eğitim faaliyetlerindeAtatürk inkılâp ve ilkeleri ve Anayasada ifadesini bulmuş olan Atatürkmilliyetçiliği temel olarak alınır. Milli ahlak ve milli kültürün bozulup yozlaşmadankendimize has şekli ile evrensel kültür içinde korunup geliştirilmesine veöğretilmesine önem verilir.

               Milli birlik ve bütünlüğün temelunsurlarından biri olarak Türk dilinin eğitiminin her kademesinde, özellikleribozulmadan ve aşırılığa kaçılmadan öğretilmesine önem verilir; çağdaş eğitim vebilim dili halinde zenginleşmesine çalışır ve bu maksatla Atatürk Kültür, Dilve Tarih Yüksek Kurumu ile işbirliği yapılarak Milli Eğitim Bakanlığıncagereken tedbirler alınır.

       Madde43- Öğretmenlik, Devletin eğitim, öğretim ve bununla ilgili yönetimgörevlerini üzerine alan özel bir ihtisas mesleğidir. Öğretmenler bugörevlerini Türk Milli Eğitiminin amaçlarına ve temel ilkelerine uygun olarakifa etmekle yükümlüdürler. Öğretmenlik mesleğine hazırlık genel kültür, özelalan eğitimi ve pedagojik formasyon ile sağlanır.

                Yukarıda belirtilen niteliklerikazanabilmeleri için hangi öğretim kademesinde olursa olsun,            öğretmen adaylarının yüksek öğrenimgörmelerinin sağlanması esastır. Bu öğrenim lisans öncesi, lisans ve lisansüstüseviyelerde yatay ve dikey geçişlerle de imkân verecek biçimde düzenlenir.

 

 

 

                  3. Türk Milli Eğitiminin amaçlarının tespiti:

               İlköğretimin amaç ve görevleri Milli Eğitimin genelamaçlarına ve temel ilkelerine uygun    olarak;

           a - Her Türk çocuğuna iyi bir vatandaşolmak için gerekli temel bilgi, beceri, davranış ve alışkanlıkları kazandırmak;onu milli ahlak anlayışına göre yetiştirmek;

           b -Her Türk çocuğunu ilgi, istidat ve kabiliyetleri yönünden yetiştirerek hayat veüst öğrenime hazırlamak

           c - Atatürkİnkılap ve ilkelerine ve Anayasa da ifadesini bulan Atatürk milliyetçiliğinebağlı; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani manevi ve kültürel değerlerinibenimseyen koruyan ve geliştiren; ailesini ve vatanını, milletini seven vedaima yüceltmeye çalışan; insan haklarına ve Anayasanın başlangıcındaki temelilkelere dayanan demokratik, laik ve sosyal bir hukuk devleti olan TürkiyeCumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış halinegetirmiş yurttaşlar olarak yetiştirmek olduğu ders öğretmeni……………………………………..……………… tarafından okundu.

 

4-MEB Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 14.08.2012 Tarih ve 124 sayılı KurulKararı’nın Okunması.

 

           Zümre Başkanı …………………………………………………………tarafından ilgili Kurul Kararı okundu. Bu Karar şöyledir:

         “Ortaöğretim Genel Müdürlüğünün30.07.2012/19150, Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğünün 01.08.2012/6073,Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün 03.08.2012/1699 tarih ve sayılı yazılarıüzerine Kurulumuzda görüşülen GenelLise, Anadolu Lisesi, Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi, Fen Lisesi,Sosyal Bilimler Lisesi, Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi, Anadolu Öğretmen Lisesi,Meslek Lisesi, Anadolu Meslek Lisesi, Teknik Lise, Anadolu Teknik Lisesi,Sağlık Meslek Lisesi ve Anadolu Sağlık Meslek Lisesi haftalık ders çizelgelerinin 9.sınıfına ait seçmeli ya da diğer seçmeli ders saati sayıları ile 2. grupseçmeli dersler listesinde, 2012-2013 Öğretim Yılından itibaren uygulanmaküzere ekli örneğine göre değişiklik yapılması kararlaştırıldı.”

 

5-      Hz.Muhammed’inHayatı  Dersi (9 – 12 .Sınıflar) ÖğretimProgramının İncelenmesi.

Talimve Terbiye Kurulunun İnternet Sitesinden indirilen öğretim programı zümrebaşkanı ……………………………. tarafından zümre öğretmenlerine özet bir şekildeanlatıldı.

6-    Hz.Muhammed’in Hayatı Dersinin GenelAmaçlarının Belirtilmesi

   Hz.Muhammed’in Hayatı Dersiprogramıyla öğrencilerin;

• Hz. Muhammed’in hayatını ana temalarıyla tanımaları,

• İslam dininin doğru anlaşılmasında Hz. Muhammed’e olan ihtiyacı farketmeleri,

• Hz.Muhammed’in İslamı yaşamada örnek olduğunu kavramaları,

• Hz.Muhammed’in hayatını bütüncül bir yaklaşımla öğrenmeleri amaçlanmaktadır.

 

 

7-          Dersin uygulanmasına İlişkin İlke veAçıklamaların Okunması

1. Ünite ve kazanımlar,  “Hz.Muhammed’in Hayatı Dersi” Öğretim Programı genel amaçlarına ulaşmayı sağlayacakşekilde, farklı öğrenme alanlarına ayrılarak belirlenmiştir.

2. Her bir ünite için kullanılacak süre ve ünitelerin işleniş sırasıprogramda belirlenmiştir. Bununla birlikte zümre öğretmenlerince öğrenciseviyesi ve çevre şartlarına uygun planlama yapılabilir.

3. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde kazanımları edinmeye uygun görsel,işitsel ve basılı materyallerden yararlanılır.

4. Öğrenme-öğretme etkinliklerinde öğrenci merkezli öğrenme ve öğretmeyöntem, teknik ve stratejileri kullanılır.

5. Tüm öğrenme-öğretme süreçlerinde konuların öğrencilere sevdirilereköğretilmesi esastır.

6. Ünitekonuları ayet ve hadisler temel alınarak işlenmelidir.

7.Öğrencilerin konuyu kavramaları esas alınacak ve öğrenciler, konularda geçenayet ve hadisleri ezberlemeye zorlanmayacaktır.

8. Ünitelerele alınırken konular günlük hayatla ilişkilendirilecektir.

9. Tümsınıflarda yer alan “Hz. Muhammed’in Hayat Hikâyesini Hatırlayalım” adlı ünite, öğrencilerin gelişim düzeyleri vesınıfları dikkate alınarak ele alınacaktır.

 

 

8-      Hz.Muhammed’in Hayatı  Dersi (9 – 12 .Sınıflar) Dersi Programı Üniteve Konularının İncelenmesi

 

1.ÜNİTE:
HZ.MUHAMMED
’İN HAYAT HİKAYESİNİ HATIRLAYALIM

 

2.ÜNİTE:
ESTETİK


3.ÜNİTE:
HAYA VE İFFET


4.ÜNİTE:
EŞİTLİK


5.ÜNİTE:
ALİESİZLERE AİLE


6.ÜNİTE:
İSTİŞÂRE

1. Hz. Muhammed’in Doğduğu Çevre

2. Hz. Muhammed’in Doğumu, Çocukluğu ve Gençliği

3. Hz. Muhammed’in Peygamber Oluşu ve Mekke Dönemi

4. Hz. Muhammed’in Medine Dönemi ve Vefatı

1. Tertipli ve Düzenli Yaşamak

2. Söz ve Davranışların Güzelliği

3. İşleri Güzel Yapmak

4. Güzellik ve Güzelleşme

1. Hayânın Önemi ve Değeri

2. İffetli Olmanın
Önemi ve Değeri

3. Allah'ın Huzurunda Olma Bilinci

1. İnsanların Eşitliği

2. Kullukta Eşitlik

3. Hukuk Karşısında Eşitlik

4. Eşitlik Anlayışını

Korumanın Önemi

1. Öksüz ve Yetimlere

Sahip Çıkma

2. Kimseszlere Yardım

3. Mağdurlara Yardım

4. Ailesizlerin Aile kurmasına Yardım

1. İstişarenin Önemi

2. İstişarenin Yararları

3. Bireysel Konularda İstişare

4. Toplumsal Konularda İstişare

 

9-      Çalışma takvimine göre okulun açık olduğugünlerin tesbit edilmesi.

     Çalışma takvimine göre okulun açık olduğu günler aşağıdaki şekildetespit edildi:

AYLAR

HAFTA SAYISI

 

AYLAR

HAFTA SAYISI

Eylül

2 Hafta

Şubat

3 Hafta

Ekim

5 Hafta

Mart

4 Hafta

Kasım

4 Hafta

Nisan

4 Hafta

Aralık

4 Hafta

Mayıs

5 Hafta

Ocak

4 Hafta

Haziran

2 Hafta

TOPLAM

19 Hafta

TOPLAM

18 Hafta

            

 

             10.  ÖğretimProgramına Göre Öğrenme Alanları ve Üniteleri ile Yıllık ve Günlük planlarınderslere nasıl yansıtılacağının tespiti

           Bu konuda sözalan zümre başkanı ……………………………….. 2089 ve 2109 sayılı tebliğler dergilerindenyıllık ve günlük planlar ile ilgili bölümleri okuyarak açıkladı. Buna göre:

            1 - Yıllık planlarda dersin genel, özelamaç ve ilkelerinin konulara ilgileri ölçüsünde yıllık planlarayerleştirilmesi,    

             2 - Sınıfların müfredatına alınankonuların yıllık planlara tatiller, Öğrenme Alanları, Üniteleri ve Süreleridikkate alınarak dengeli bir şekilde yerleştirilmesi,    

             3- Dini günler aylar ve gecelererastlayan zamanlarda müfredat konularının ders öğretmenleri tarafından ilgilizamanda işlenilebilmesi de zümre öğretmenlerince karalaştırıldı.

 

          11.Yazılı sınavlarda sorulacak sorularınnitelikleri, adetleri ve zamanlarının tespiti

              Yazılı sınavlarınyapılması, ölçme ve değerlendirme ile ilgili esaslar zümre başkanıncaİlköğretim kurumları yönetmenliğinden okunarak açıklandı.

             Yazılı sınavların test tekniğinde yoruma dayalı ya da bilgi ölçerşekilde veya çok sorulu kısa cevaplı, karşılaştırmalı, boşluk doldurmalı olarakda hazırlanabilmesi, her iki kanaat döneminde 2. sınavların tüm sınıflardaortak yapılması kararlaştırıldı.

              Buna göre her kanaat döneminde enaz 2 yazılı ve 1 ders içi performans notu olmak üzere her öğrenciye 3 adet notverilmesi ( Proje Ödevi alanlar hariç ) kararlaştırılmıştır.

 

YazılıSınav Zamanları

Yazılı

1. DÖNEM

2. DÖNEM

1.Yazılı

Kasım 2. Hafta

Nisan 1. Hafta          

2.Yazılı

Ocak 2. Hafta  

Mayıs 4. Hafta      11. Dilek ve temenniler

              Toplantı zümre başkanı ……………………………………2013–2014 Eğitim Öğretim Yılının hayırlı olması dilekleriyle sona erdi.

 

 

            …..………………                                                                           ……………………..                                          

             Zümre Başkanı                                                                                 Ders Öğretmeni

 

UYGUNDUR

23  / 09 / 2013

 

 

……………………………..

Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ogder Erzurum Subesi Ayazpasa Mah. Gurcukapi is Merkezi Gurcukapi Camii Karsisi Kat : 7 Yakutiye/Erzurum
Her hakki saklidir. 2012 -  Yazilim: Ogder Erzurum